مراحل انجام کار دانش آموختگان

1

دریافت فرم درخواست از منوی امور آموزشی زیر منوی دانش آموختگان ازگزینه فرم درخواست دانش آموختگان

2

دریافت فرم تعهد دانش آموختگی از منوی فوق

3

تکمیل و پیوست نمودن مدارک مورد نیاز به فرم درخواست انجام مراحل فراغت از تحصیل

4

دریافت فرم تسویه حساب از منوی امور اداری و مالی زیر منوی امور مالی گزینه فرم های مورد نیاز

5

انجام امور تسویه حساب تمام قسمتها به جزء مالی توسط دانشجو

6

ارائه فرم تسویه حساب به همراه مدارک مور نیاز به امور دانش آموختگان توسط دانشجو

7

بررسی مقدماتی پرونده وتکمیل کاردکس مربوط توسط کارشناس آموزش

8

ارسال پرونده توسط آموزش به امور دانش آموختگان جهت بررسی تکمیلی

9

بررسی تکمیلی پرونده و کاردکس مربوط توسط کارشناس امور دانش آموختگان

10

ارسال پرونده از طرف دانش آموختگان به امور مالی جهت تسویه حساب مالی

11

تحویل فیش های واریزی به امور مالی و دریافت تسویه نهایی توسط دانشجو

12

ارجاع پرونده به امور دانش آموختگان جهت صدور مدرک موقت در امور دانش آموختگان از طرف امورمالی

13

ارسال پرونده توسط امور دانش آموختگان جهت تایید نهایی مدرک موقت به استان

14

تحویل مدرک موقت پس از تایید نهایی به دانش آموخته توسط امور دانش آموختگان

 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما